Klauzule niedozwolone to postanowienia, które nie zostały uzgodnione indywidualnie, nie wiążą konsumenta, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający jego interesy. Przykładem są klauzule stawiające jako warunek odstąpienia od umowy zapłacenie kary lub wyłączające odpowiedzialność przedsiębiorcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Podkreślić należy, że zawsze obowiązują zapisy określające główne świadczenia stron – na przykład cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

Najczęściej stosowane przez sklepy internetowe niedozwolone klauzule:

  • ograniczanie lub wyłączanie odpowiedzialności za działania podmiotów dostarczających zakupiony produkt konsumentom (operatorów pocztowych, firmy kurierskie),
  • ograniczanie odpowiedzialności za prawidłowość informacji o produktach prezentowane na stronach internetowych sklepów,
  • ograniczanie uprawnienia konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
  • ograniczanie odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

Przykłady klauzul niedozwolonych

Numer wpisu: 3282
Data wyroku: 2012-02-29
"Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty otrzymania przesyłki"
Numer wpisu: 3651
Data wyroku: 2012-05-25
"Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za utratę danych klienta i związane z tym konsekwencje"
Numer wpisu: 4402
Data wyroku: 2013-02-12
"Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny i bez wcześniejszych uprzedzeń"
Numer wpisu: 5225
Data wyroku: 2011-09-23
„Wszystkie spory, mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży zawartej w sklepie internetowym będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby sklepu internetowego”
Numer wpisu: 5211
Data wyroku: 2013-06-14
„W przypadku nie dokonania przez klienta zwrotu udostępnionych mu urządzeń lub dokonania ich zwrotu w stanie gorszym niż wynikałoby to z normalnego zużycia przy prawidłowej eksploatacji, klient jest zobowiązany zwrócić Optilam kwotę odpowiadającą kosztowi zakupu nowych urządzeń o takiej samej funkcjonalności. Wysokość tej kwoty zostanie określona przez Optilan w stosownym wezwaniu do zapłaty”
Numer wpisu: 5150
Data wyroku: 2013-03-28
„Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie przesyłek przez firmę kurierską lub Pocztę Polską”

Wszystkie niedozwolone klauzule wpisane zostały do rejestru klauzul niedozwolonych