Terminy

1. W jakim terminie mogę odstąpić od umowy zawartej na odległość?

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny – wystarczy złożenie stosownego oświadczenia.

Należy przy tym mieć na uwadze, że złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrot towaru to dwie zupełnie różne czynności – konsument nie musi ich dokonywać jednocześnie. Nawet bezpieczniej jest zrobić to osobno – konsument uprzedza w ten sposób sprzedawcę o nadejściu przesyłki i nie naraża się na np. przypadkowe nieodebranie jej przez sprzedawcę.

Moment rozpoczęcia biegu terminu na odstąpienie zależy od charakteru transakcji:

  • dla umowy sprzedaży pojedynczej rzeczy – termin należy liczyć od daty otrzymania jej przez konsumenta lub osobę przez niego wskazaną; (np. 2 lutego konsument zamówił w e-sklepie laptopa, którego otrzymał 6 lutego; termin na odstąpienie upływa zatem 20 lutego);
  • dla umowy sprzedaży obejmującej wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – początek terminu należy liczyć od dnia otrzymania przez konsumenta ostatniej rzeczy, partii lub części; (np. 7 maja konsument zamówił w sklepie internetowym robota kuchennego i czajnik elektryczny; pierwszy przedmiot otrzymał 11 maja, a drugi został dostarczony przez kuriera 15 maja; ostatnim dniem na odstąpienie od umowy jest wówczas 29 maja);
  • dla umowy sprzedaży polegającej na regularnym dostarczaniu towarów przez określony czas – rozpoczęcie biegu terminu zależy od daty otrzymania przez konsumenta pierwszej rzeczy; (np. konsument zamówił roczną prenumeratę drukowanej wersji magazynu; pierwszy egzemplarz otrzymał 17 lipca; termin na odstąpienie od umowy upływa wobec tego 31 lipca);
  • dla pozostałych umów (np. usługi, zlecenia) – termin rozpoczyna bieg od dnia zawarcia umowy; (np. 9 września konsument zarejestrował się na portalu i zawarł umowę na uzyskiwanie dostępu i pobieranie filmów; termin na odstąpienie od umowy upływa więc 23 września).

Co ważne, jeżeli przedsiębiorca nie poinformuje konsumenta o prawie odstąpienia od umowy, to termin na odstąpienie wydłuża się o 12 miesięcy. Jeżeli jednak w tym okresie sprzedający przekaże mu tę informację, to termin ten upływa po 14 dniach od momentu poinformowania konsumenta.

Dodatkowo warto pamiętać jeszcze o dwóch zasadach dotyczących obliczania terminu.

Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Oznacza to, że w przypadku zakupu rzeczy, termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia następującego po dniu, w którym rzecz została dostarczona/wydana; w przypadku zaś umowy o świadczenie usług – od dnia następującego po dniu, w którym doszło do zawarcia umowy.

Ponadto jeżeli ostatni dzień terminu na odstąpienie od umowy jest dniem ustawowo wolnym od pracy, niedzielą lub sobotą, termin ten wygasa wraz z upływem ostatniej godziny następnego dnia roboczego. Zatem jeżeli np. konsument zakupił przez internet buty, które odebrał z poczty 12 września 2015 r., to czternasty dzień terminu na odstąpienie od umowy przypada na sobotę; wówczas termin ten przesuwa się na następny dzień roboczy i ostatnim dniem na odstąpienie jest wobec tego 28 września 2015 r. – poniedziałek).

(podstawa prawna: art. 27, 28, 29 i 30 ustawy o prawach konsumenta, art. 111 § 2 Kodeksu cywilnego, Rozporządzenie Rady (EWG, EURATOM) nr 1182/71)

2. Czy prawo określa termin, w którym przedsiębiorca powinien zrealizować złożone zamówienie?

Jeżeli zamówienie dotyczy rzeczy (towaru konsumpcyjnego) sprzedawca powinien wydać ją konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że uzgodniono inaczej.

(podstawa prawna: art. 5431 § 1 Kodeksu cywilnego)

Przykład klauzuli niedozwolonej

Numer wpisu: 5145
Data wyroku: 2013-06-05
"Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 31 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji zamówienia do 45 dni roboczych. O każdym przedłużeniu tego terminu Sklep zobowiązuje się poinformować klienta, a klient zobowiązuje się potwierdzić aktualność zamówienia"

3. Czy prawo reguluje termin, w którym na konto kupującego powinny trafić pieniądze po odebraniu przez sprzedającego pisma o odstąpieniu konsumenta od umowy?

Przedsiębiorca musi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (uwaga – chodzi tu o zwrot kosztu związanego z najtańszym sposobem dostarczenia rzeczy do konsumenta, nie zaś kosztu odesłania towaru po odstąpieniu).

Zwrot pieniędzy powinien nastąpić przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inna formę oddania wpłaconych środków (który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami).

Warto mieć na uwadze, że przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania.

Przykład klauzuli niedozwolonej

Numer wpisu: 5115
Data wyroku: 2013-03-28
"Za zwrócone produkty zwrot pieniędzy następuje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwracanego towaru na wskazany adres lub rachunek (razem z towarem należy zwrócić oryginalną fakturę)"

4. Czy mogę odstąpić od umowy w 14-dniowym terminie, jeśli jestem przedsiębiorcą, a zakup w e-sklepie miał związek z prowadzoną przeze mnie działalnością?

Nie, ponieważ prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje wyłącznie konsumentom.

Przykład klauzuli niedozwolonej

Numer wpisu: 5040
Data wyroku: 2012-12-20
"Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty bezpośrednie, utratę zysków lub koszty wynikające z zakupu jakiegokolwiek produktu w naszym sklepie internetowym"

5. Sklep internetowy zwodzi mnie w sprawie terminu realizacji zamówienia. Czy w przypadku opóźnienia w dostawie można ubiegać się o odszkodowanie?

W przypadku opóźnienia w dostawie konsument może ubiegać się o odszkodowanie. Dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności.

(podstawa prawna: art. 471 Kodeksu cywilnego)