Transport

1. Czy sklep internetowy powinien ponieść koszty przesyłki w razie odstąpienia przez klienta od umowy?

Koszt odesłania towaru do przedsiębiorcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi konsument, chyba że przedsiębiorca zgodził się go ponieść lub przed zawarciem umowy nie poinformował konsumenta o tej konieczności.

Należy przy tym pamiętać, że konsumentowi odstępującemu od umowy, należy się nie tylko zwrot ceny towaru, ale także kosztu jego wysyłki poniesionego przy zakupie (wysyłka rzeczy od sprzedawcy do kupującego) – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu. Uwaga – nie należy tu uwzględniać odbioru osobistego (0 zł), gdyż nie jest to sposób dostarczenia towaru.

(podstawa prawna: art. 32 ust 1, 33, 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta)

Przykład klauzuli niedozwolonej

Numer wpisu: 5013
Data wyroku: 2013-03-28
"W przypadku odstąpienia od umowy otrzymujesz cenę uiszczoną tytułem nabycia towaru po pomniejszeniu jej o koszty wykonania przelewu. Nie możesz żądać zwrotu kosztów dostawy i odesłania towaru"

2. Czy mogę domagać się od sprzedawcy internetowego niższej opłaty za przesyłkę lub zadośćuczynienia, gdy wiem, że opłata proponowana przez niego jest lub była zawyżona?

Jeżeli przedsiębiorca zawyżył opłatę w stosunku do cenników operatora pocztowego czy przewoźnika, na które się powoływał, konsument dysponuje uprawnieniami przewidzianymi m.in. w art. 12 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, tj. możliwością żądania m.in.: i) zaniechania nieuczciwej praktyki rynkowej; ii) usunięcia skutków tej praktyki; iii) naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 13 ww. ustawy ciężar dowodu, że dana praktyka rynkowa nie stanowi nieuczciwej praktyki wprowadzającej w błąd, spoczywa na przedsiębiorcy, któremu zarzuca się stosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej.

3. Jak należy postępować, gdy zamówienie odbierane w Paczkomacie jest uszkodzone?

Jeżeli konsument wybrał ten sposób dostawy towaru jako jeden z zaproponowanych przez sprzedawcę, to ma prawo kierować swe roszczenia właśnie do niego. Przedsiębiorca bowiem odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym kupujący go otrzyma; nie może on uchylać się od tej odpowiedzialności nawet wtedy, gdy do uszkodzenia przesyłki doszło z winy profesjonalnego przewoźnika, któremu powierzył dostawę.

Jeżeli jednak przedsiębiorca nie miał wpływu na wybór przewoźnika (konsument zdecydował i wybrał przewoźnika innego niż wskazany przez sprzedającego jako jedna z opcji), to jest tym samym zwolniony z odpowiedzialności za tę przesyłkę.

Konsument może również zgłosić reklamację do operatora pocztowego. Trzeba jednak pamiętać, że roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi pocztowej wygasa wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, chyba że ubytki lub uszkodzenia nie dały się z zewnątrz zauważyć i konsument stwierdził je po przyjęciu przesyłki. Musi on jednak zgłosić roszczenie operatorowi pocztowemu nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki oraz udowodnić, że uszkodzenia powstały w czasie między jej przyjęciem przez operatora pocztowego w celu wykonania usługi pocztowej a jej doręczeniem adresatowi.

(podstawa prawna: art. 548 § 3 Kodeksu cywilnego, art. 87 ust. 6 ustawy Prawo pocztowe)

4. Jak należy postępować, gdy dostarczone przez kuriera zamówienie ma ślady uszkodzenia?

W takiej sytuacji konsument powinien przede wszystkim żądać od przewoźnika sporządzenia odpowiedniego protokołu.

Następnie, jeżeli konsument wybrał ten sposób dostawy towaru jako jeden z zaproponowanych na stronie sklepu, to ma prawo kierować swe roszczenia do sprzedawcy. Sprzedawca bowiem odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym kupujący otrzyma rzecz; nie może on się uchylać od tej odpowiedzialności nawet wtedy, gdy do uszkodzenia przesyłki doszło z winy profesjonalnego przewoźnika, któremu powierzył dostawę.

Jeżeli jednak przedsiębiorca nie miał wpływu na wybór przewoźnika (konsument zdecydował i wybrał przewoźnika innego niż wskazany przez sprzedającego jako jedna z opcji), to jest tym samym zwolniony z odpowiedzialności za tę przesyłkę.

Konsument może też skierować reklamację do przewoźnika. Należy przy tym pamiętać, że dopiero po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji przysługuje w tym przypadku prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

(podstawa prawna: art. 74 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe, art. 548 § 3 Kodeksu cywilnego)

Przykład klauzuli niedozwolonej

Numer wpisu: 5276
Data wyroku: 2013-04-26
"Po otrzymaniu przesyłki, należy rozpakować ją w obecności doręczyciela i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu, powstałych w czasie transportu – sporządzić protokół podpisany przez Państwa i doręczyciela. Tylko w tym przypadku uznajemy reklamacje z tytułu wad powstałych w czasie transportu."

5. Czy sklep ma prawo żądać zwrotu kosztów poniesionych przez sklep jeżeli ten wyśle towar, a klient go nie odbierze?

Jeżeli przedsiębiorca wyśle towar, a konsument go nie odbierze, przedsiębiorca ma prawo żądać zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej. Konsument może zwolnić się z odpowiedzialności, wykazując, że nie odebrał przesyłki nie ze swojej winy.

(podstawa prawna: art. 471 Kodeksu cywilnego)