Wycieczki/leki/produkty spożywcze

1. Na co zwrócić uwagę i jakie środki ostrożności zachować, aby cieszyć się udanym wyjazdem?

Dokonując wyboru oferty wakacyjnej, powinniśmy zwrócić uwagę, z jakim przedsiębiorcą mamy do czynienia. Pomocna może się tu okazać lektura opinii zamieszczanych w sieci, niemniej jednak powinniśmy pamiętać, że podstawową kwestią, jaką należy zweryfikować, jest to, czy dany przedsiębiorca może wykazać się wpisem do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Rejestry takie prowadzą marszałkowie województw stosownie do siedziby przedsiębiorcy. Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych jest dostępna w Internecie pod adresem: www.turystyka.gov.pl. Warto tu zajrzeć i sprawdzić, czy nasz touroperator znajduje się w ewidencji.

2. Czy mogę zrezygnować z wycieczki turystycznej zakupionej przez Internet bez ponoszenia kosztów odstąpienia od umowy?

Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy dotyczącej wycieczki turystycznej zakupionej przez internet, jeżeli został oznaczony czas trwania tej usługi. Niemniej przywilej ten może być przewidziany przez organizatorów wyjazdu, trzeba jednak mieć na uwadze, że mogą wiązać się z tym określone koszty, czyli tzw. odstępne.

Konsument nie jest jednak pozbawiony ochrony korzystając z usług turystycznych.

Po pierwsze, w przypadku podwyższenia ceny imprezy turystycznej (z powodu np. wzrostu kosztów transportu, opłat urzędowych, kursów walut itp.) konsument nie ma obowiązku przyjęcia proponowanej zmiany i ma możliwość rezygnacji z udziału w imprezie bez obowiązku zapłaty kary umownej.

Po drugie, jeżeli przed rozpoczęciem imprezy turystycznej organizator zmienia warunki umowy z konsumentem (np. wysokość ceny, termin wyjazdu, hotel), konsument ma dwie możliwości – może przyjąć nową ofertę przedsiębiorcy albo zrezygnować z wyjazdu ze zwrotem wniesionych przez siebie świadczeń. Na konsumenta odstępującego od umowy z powodu zmian wprowadzanych przez organizatora nie może zostać nałożona kara pieniężna.

Konsumentowi odstępującemu w takiej sytuacji od umowy zasadniczo należy się odszkodowanie. Uprawnienie takie nie przysługuje jednak, gdy do odwołania imprezy dochodzi z powodu zgłoszenia się zbyt małej liczby chętnych do udziału w imprezie lub z powodu działania siły wyższej.

(podstawa prawna: art. 38 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta, ustawa o usługach turystycznych)

3. Czy kupując wycieczkę przez internet muszę także podpisać umowę sporządzoną w formie pisemnej?

Tak, gdyż ustawa o usługach turystycznych przewiduje dla umów o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych wymóg formy pisemnej (art. 11 ust. 1).

4. Czy zwrot leków kupionych w aptece internetowej podlega ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny?

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość wskazane w ustawie nie zawierają wyraźnego wyłączenia dotyczącego leków zakupionych w aptece internetowej. Należy jednak mieć na uwadze, że prawo to nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

(podstawa prawna: art. 38 pkt 5 ustawy o prawach konsumenta)

5. Kupiłem żywność przez internet – czy jest określony prawem czas, w którym sklep powinien dostarczyć mi zamówione produkty?

Czas dostarczenia produktów żywnościowych zamówionych w e-sklepie powinien wynikać z umowy zawartej z tym sklepem. Jeżeli ten czas nie został określony przyjmuje się, że sprzedawca powinien niezwłocznie wydać produkt konsumentowi, nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.

(podstawa prawna: art. 5431 § 1 Kodeksu cywilnego)

7. Kupiłem żywność w sklepie internetowym. Po dostarczeniu okazało się, że jest ona nieświeża. Ile mam czasu na złożenie reklamacji?

Żywność kupioną w e-sklepie można reklamować tak jak każdą inny rzecz – w ciągu 2 lat od jej wydania. Oczywiście trzeba zachować rozsądek korzystając z tego uprawnienia. Zwlekanie bowiem ze złożeniem reklamacji w tej sytuacji może utrudnić konsumentowi udowodnienie faktu, że wada towaru istniała już w momencie zakupu.

8. Kupiłem żywność w sklepie internetowym należącym do dużej sieci supermarketów. Czy mogę bez konsekwencji odstąpić od umowy?

Co do zasady w przypadku umowy sprzedaży produktów żywnościowych na odległość, konsument może odstąpić od niej w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Uprawnienie to nie przysługuje jednak w przypadku rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do spożycia, a także w przypadku produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

(podstawa prawna: art. 27, 38 pkt 4 i 5 ustawy o prawach konsumenta)